ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ […]

Thawatchai Tua

June 7, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ […]

PhramahaSuttipong

March 5, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

February 15, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

December 15, 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

September 10, 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง […]

PhramahaSuttipong

August 7, 2564

บรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรฐานป้องกันการระบาด สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในการนำของพระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้าง Social distancing .คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์คณะศาสนาและปรัชญา […]

PhramahaSuttipong

July 9, 2564

บรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรฐานป้องกันการระบาด สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในการนำของพระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้าง Social distancing .วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน […]

PhramahaSuttipong

June 9, 2564

บรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรฐานป้องกันการระบาด สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสร้าง […]

PhramahaSuttipong

May 7, 2564

บรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ] วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยประมาณคณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetingsในนามคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมโดยมี พระราชปฏิภาณโกศล ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับวาระต่าง ๆณ […]

PhramahaSuttipong

April 9, 2564
1 2