ประวัติความเป็นมา

สภาวิชาการเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย