ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ […]

Thawatchai Tua

June 7, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ […]

PhramahaSuttipong

March 5, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

February 15, 2565

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

December 15, 2564

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

[ ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ] เมื่อคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอนมาครบองค์ประชุมแล้วศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ เรื่อง พิจารณาสรุปการประเมินผลการสอน ๕.๑.๑ เรื่อง สรุปผลการสอบสอน พระครูปริยัติสาทร, ดร. ๕.๑.๒ เรื่อง สรุปผลการสอบสอน นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ ๕.๑.๓ เรื่อง สรุปผลการสอบสอน […]

PhramahaSuttipong

October 15, 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing […]

PhramahaSuttipong

September 10, 2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ ครั้งที่ ๔/๑๕๖๔

[ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ ครั้งที่ ๔/๑๕๖๔ ] เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษฯ มาครบองค์ประชุมแล้วพระเดชพระคุณ พระศรีวินยาภรณ์, ดร. ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำไหว้พระกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ […]

PhramahaSuttipong

September 3, 2564

ภาพการประชุมคณะกรรมการศึกษาภาระงานอาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๔

[ ประชุมคณะกรรมการศึกษาภาระงานอาจารย์ประจำ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๔ ] เมื่อคณะกรรมการศึกษาภาระงานอาจารย์ประจำ มาครบองค์ประชุมแล้วพระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ […]

PhramahaSuttipong

August 20, 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันZoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง […]

PhramahaSuttipong

August 7, 2564

ภาพการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ ครั้งที่ ๓/๑๕๖๔

[ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ ครั้งที่ ๓/๑๕๖๔ ] เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษฯ มาครบองค์ประชุมแล้วพระเดชพระคุณ พระศรีวินยาภรณ์, ดร. ประธานคณะกรรมการฯ ได้นำไหว้พระ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) […]

PhramahaSuttipong

July 30, 2564
1 2 3