ทำเนียบเลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๒พระราชกวี, ดร. (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมกิตติเมธี, ดร.)

เลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔

พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ, ผศ.ดร.

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

พระครูปรีชาธรรมวิธาน, ดร. (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.)

เลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

พระเทพวิสุทธิกวี, ดร. (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมกิตติเมธี, ดร.)

เลขานุการสภาวิชาการ สมัยที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.

เลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

เลขานุการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.

เลขานุการสภาวิชาการ รูปปัจจุบัน

เลขานุการสภาวิชาการ รูปปัจจุบัน