ข้อมูลอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒

jetsada

March 30, 2564

ติดต่อ

ส่วนงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 5 ห้อง 503 248 หมู่ 1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-444-6000 ต่อ 1139 E-Mail : academy.co@mbu.ac.th

jetsada

June 18, 2563

ประวัติความเป็นมา

สภาวิชาการเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า “สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

jetsada

June 8, 2563
1 2