ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชน
รวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ
ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน
Zoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing

คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย, คณะศาสนาและปรัชญา, คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
ในนามคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมโดยมี  พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ตามประกาศ ก.พ.อ.

๔.๓ เรื่อง ผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๔.๔ เรื่อง รายงานการตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๔.๕ เรื่อง แผนการตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณาขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

๕.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) บัณฑิตวิทยาลัย

๕.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

๕.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

๕.๒.๒ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

๕.๒.๓ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

๕.๒.๔ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (กรณีขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา)

๕.๓ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕.๓.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอก ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมรอบที่สาม)

๕.๓.๒ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจากบุคคลภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติมรอบที่สาม)

๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้อาจารย์ประจำ/อาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๕.๔.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้อาจารย์ประจำ/อาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ (เพิ่มเติมรอบที่สาม)

๕.๕ เรื่อง พิจารณาทั่วไป

๕.๕.๑ เรื่อง ขอรายงานจำนวนนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส ๖๓ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๕.๕.๒ เรื่อง ขอเสนอพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

๕.๕.๓ เรื่อง ขอเสนอแผนการดูแลนักศึกษาที่คงค้างของหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)

๕.๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ