ข้อมูลอาจารย์พิเศษ

ข้อมูลอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

21%

บรรพชิต 175 รูป

79%

คฤหัสถ์ 642 คน

100%

รวม 817 รูป/คน

ภาคการศึกษาที่ 1/2563ภาคการศึกษาที่ 2/2563ภาคฤดูร้อน
ปีคณะมติระดับคำสั่งเรื่องสอนที่บรรพชิตคฤหัสถ์จำนวนดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์77/2563ปริญญาตรี632/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์044632/2563
2563คณะสังคมศาสตร์78/2563ปริญญาตรี633/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์033633/2563
2563คณะสังคมศาสตร์79/2563ปริญญาตรี634/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์41014634/2563
2563คณะสังคมศาสตร์80/2563ปริญญาตรี635/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์011635/2563
2563คณะสังคมศาสตร์81/2563ปริญญาตรี636/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย21315636/2563
2563คณะสังคมศาสตร์82/2563ปริญญาตรี637/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย055637/2563
2563คณะสังคมศาสตร์83/2563ปริญญาตรี638/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย033638/2563
2563คณะสังคมศาสตร์84/2563ปริญญาตรี639/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย174057639/2563
2563คณะสังคมศาสตร์85/2563ปริญญาตรี640/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตอีสาน91625640/2563
2563คณะสังคมศาสตร์86/2563ปริญญาตรี641/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตอีสาน4610641/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์87/2563ปริญญาตรี642/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย011642/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์88/2563ปริญญาตรี643/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช033643/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์89/2563ปริญญาตรี644/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์033644/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์91/2563ปริญญาตรี646/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย022646/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์92/2563ปริญญาตรี647/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์178647/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา90/2563ปริญญาตรี645/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563คณะศาสนาและปรัชญา022645/2563
2563คณะมนุษยศาสตร์98/2563ปริญญาตรี648/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์011648/2563
2563คณะมนุษยศาสตร์99/2563ปริญญาตรี649/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะมนุษยศาสตร์134649/2563
2563กองบริการการศึกษา106/2563ปริญญาตรี783/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 กองบริการการศึกษา055783/2563
2563คณะสังคมศาสตร์107/2563ปริญญาตรี784/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด145784/2563
2563คณะสังคมศาสตร์108/2563ปริญญาตรี785/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด41418785/2563
2563คณะสังคมศาสตร์109/2563ปริญญาตรี786/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตล้านนา044786/2563
2563คณะสังคมศาสตร์110/2563ปริญญาตรี787/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตล้านนา4812787/2563
2563คณะสังคมศาสตร์111/2563ปริญญาตรี788/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร145788/2563
2563คณะสังคมศาสตร์112/2563ปริญญาตรี789/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร11415789/2563
2563คณะสังคมศาสตร์113/2563ปริญญาตรี790/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช51621790/2563
2563คณะสังคมศาสตร์114/2563ปริญญาตรี791/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช132336791/2563
2563คณะสังคมศาสตร์115/2563ปริญญาตรี792/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง033792/2563
2563คณะสังคมศาสตร์116/2563ปริญญาตรี793/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง21820793/2563
2563คณะสังคมศาสตร์117/2563ปริญญาตรี794/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ (ห้องเรียนที่ ๓) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์21315794/2563
2563คณะสังคมศาสตร์118/2563ปริญญาตรี795/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์41115795/2563
2563คณะสังคมศาสตร์119/2563ปริญญาตรี796/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะสังคมศาสตร์5611796/2563
2563คณะมนุษยศาสตร์120/2563ปริญญาตรี797/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตอีสาน41014797/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา121/2563ปริญญาตรี798/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาเขตล้านนา011798/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา122/2563ปริญญาตรี799/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช033799/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา123/2563ปริญญาตรี800/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาเขตร้อยเอ็ด246800/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา124/2563ปริญญาตรี801/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร336801/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา125/2563ปริญญาตรี802/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563คณะศาสนาและปรัชญา246802/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา126/2563ปริญญาตรี803/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาเขตศรีล้านช้าง033803/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์127/2563ปริญญาตรี804/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด257804/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์128/2563ปริญญาตรี805/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง077805/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์133/2563ปริญญาตรี821/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร156821/2563
2563บัณฑิตวิทยาลัย137/2563โท-เอก822/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 บัณฑิตวิทยาลัย111728822/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์151/2563ปริญญาเอก1027/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์0111027/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์152/2563ปริญญาโท1028/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์0111028/2563
2563คณะศาสนาและปรัชญา153/2563ปริญญาตรี1029/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563วิทยาเขตร้อยเอ็ด0111029/2563
2563คณะมนุษยศาสตร์154/2563ปริญญาตรี1030/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตล้านนา2351030/2563
2563คณะสังคมศาสตร์155/2563ปริญญาตรี1031/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด0111031/2563
2563คณะสังคมศาสตร์156/2563ปริญญาตรี1032/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์0441032/2563
2563คณะสังคมศาสตร์157/2563ปริญญาตรี1033/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์010101033/2563
2563บัณฑิตวิทยาลัย165/2563ปริญญาเอก1034/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช1231034/2563
2563บัณฑิตวิทยาลัย166/2563ปริญญาเอก1035/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช2461035/2563
2563บัณฑิตวิทยาลัย186/2563ปริญญาโท1036/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด0111036/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์205/2563ปริญญาโท1139/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 วิทยาเขตอีสาน0111139/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์207/2563ปริญญาโท1140/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์1231140/2563
2563คณะศึกษาศาสตร์208/2563ปริญญาเอก1141/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะศึกษาศาสตร์1341141/2563
รวมทั้งสิ้น112362474
ปีคณะมติระดับคำสั่งเรื่องสอนที่บรรพชิตคฤหัสถ์จำนวนดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์7ปริญญาตรี58/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์31013ดาวน์โหลด
2564คณะศึกษาศาสตร์7ปริญญาตรี58/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะศึกษาศาสตร์011ดาวน์โหลด
2564คณะศึกษาศาสตร์7ปริญญาตรี58/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง033ดาวน์โหลด
2564คณะศึกษาศาสตร์7ปริญญาโท58/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะศึกษาศาสตร์011ดาวน์โหลด
2564คณะมนุษยศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์022ดาวน์โหลด
2564คณะมนุษยศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตล้านนา224ดาวน์โหลด
2564คณะมนุษยศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์011ดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช51924ดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช41519ดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร156ดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร145ดาวน์โหลด
2564คณะศึกษาศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563คณะศึกษาศาสตร์011ดาวน์โหลด
2564คณะศึกษาศาสตร์27/2564ปริญญาตรี118/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร156ดาวน์โหลด
2563คณะศาสนาและปรัชญา246/2563ปริญญาตรี0005/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563คณะศาสนาและปรัชญา033ดาวน์โหลด
2563คณะศาสนาและปรัชญา247/2563ปริญญาตรี0006/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563คณะศาสนาและปรัชญา011ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์248/2564ปริญญาตรี0007/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์011ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์249/2563ปริญญาตรี0008/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์011ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์250/2563ปริญญาตรี0009/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์3811ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์251/2563ปริญญาตรี0010/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์2911ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์252/2563ปริญญาตรี0011/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย033ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์253/2563ปริญญาตรี0012/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย044ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์254/2563ปริญญาตรี0013/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตอีสาน022ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์255/2563ปริญญาตรี0014/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตอีสาน347ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์256/2563ปริญญาตรี0015/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตอีสาน011ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์257/2563ปริญญาตรี0016/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตล้านนา134ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์258/2563ปริญญาตรี0017/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตล้านนา033ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์259/2563ปริญญาตรี0018/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด011ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์260/2563ปริญญาตรี0019/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด044ดาวน์โหลด
2563คณะศึกษาศาสตร์261/2563ปริญญาตรี0020/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะศึกษาศาสตร์21012ดาวน์โหลด
2563คณะศึกษาศาสตร์262/2563ปริญญาตรี0021/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตล้านนา21416ดาวน์โหลด
2563คณะศึกษาศาสตร์263/2563ปริญญาตรี0022/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด055ดาวน์โหลด
2563คณะศึกษาศาสตร์264/2563ปริญญาตรี0023/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์011ดาวน์โหลด
2563กองบริการการศึกษา265/2563ปริญญาตรี0024/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 กองบริการการศึกษา033ดาวน์โหลด
2563คณะศึกษาศาสตร์226/2563ปริญญาตรี1321/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช066ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์227/2563ปริญญาตรี1317/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์033ดาวน์โหลด
2563คณะมนุษยศาสตร์233/2563ปริญญาตรี1319/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์011ดาวน์โหลด
2563คณะมนุษยศาสตร์234/2563ปริญญาตรี1320/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะมนุษยศาสตร์022ดาวน์โหลด
2563คณะสังคมศาสตร์228/2563ปริญญาตรี1338/2563แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์123ดาวน์โหลด
2564คณะศาสนาและปรัชญา62/2564ปริญญาตรี222/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ห้องเรียนที่ 2คณะศาสนาและปรัชญา336222/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร312205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง303205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช909205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตล้านนา202205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตอีสาน321205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย303205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย202205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะสังคมศาสตร์1028205/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาเอก204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด202204/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาเอก204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช615204/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาเอก204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัย312204/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาโท204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตร้อยเอ็ด202204/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาโท204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช615204/2564
2564บัณฑิตวิทยาลัย55/2564ปริญญาโท204/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 บัณฑิตวิทยาลัย202204/2564
2564คณะสังคมศาสตร์54/2564ปริญญาตรี203/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง1147203/2564
2564คณะสังคมศาสตร์54/2564ปริญญาตรี203/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตศรีล้านช้าง1046203/2564
2564คณะสังคมศาสตร์54/2564ปริญญาตรี203/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย18315203/2564
2564คณะสังคมศาสตร์54/2564ปริญญาตรี203/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย404203/2564
2564คณะศาสนาและปรัชญา53/2564ปริญญาตรี202/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา และสาขาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร321202/2564
2564คณะศาสนาและปรัชญา53/2564ปริญญาตรี202/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563คณะศาสนาและปรัชญา532202/2564
รวมทั้งหมด58250308
ปีคณะมติระดับคำสั่งเรื่องสอนที่บรรพชิตคฤหัสถ์รวมดาวน์โหลด
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ คณะสังคมศาสตร์2810205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย022205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย033205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตอีสาน213205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตล้านนา022205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช099205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาเขตศรีล้านช้าง033205/2564
2564คณะสังคมศาสตร์56/2564ปริญญาตรี205/2564แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคนอกเวลาทำการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร123205/2564
รวมจำนวน53035