สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิปญฺโญ (ภูมิไชย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายไปไปปฏิบัติงาน ส่วนงานสภาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน

PhramahaSuttipong

April 28, 2564

ข้อมูลอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒

jetsada

March 30, 2564