กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ปีชนิดเลขที่/ปีลงนามวันที่เรื่องดาวน์โหลด
2562ประกาศ 256207/10/2562ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์
2543ข้อบังคับ254325/08/2543ข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาวิชาการ
2565คำสั่ง256527/01/2565คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนและค่าตีพิมพ์วารสารของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไฟล์
2565ประกาศ256517/12/2564ปฏิทินกำหนดนัดประชุมสภาวิชาการและกำหนดส่งเอกสาร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ไฟล์
2565ประกาศ25654/02/2565ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการประเมินผลการสอน เรื่อง ปฏิทินการประชุมและกำหนดส่งเอกสารประกอบการประชุม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ไฟล์
2565ประกาศ256517/01/2565ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคุณวุฒิและคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการประชุม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ไฟล์
2542ข้อบังคับ254217/01/2543ข้อบังคับว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ไฟล์
2542ข้อบังคับ254231/05/2542ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนบัณฑิตวิทยาลัยไฟล์
2564ข้อบังคับ25648/03/2564ข้อบังคับ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานระดับต่ำกว่ากอง พ.ศ. ๒๕๖๔ไฟล์
2564-2568แผนพัฒนา25631/10/2563แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ไฟล์
2564ระเบียบ256430/01/2564ระเบียบ มมร. ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ไฟล์
2564ข้อบังคับ256427/01/2564ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๔ไฟล์
2563คำสั่ง1365/256325/12/2563คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ไฟล์
2564คำสั่ง59/256425/01/2564คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)ไฟล์
2563คำสั่ง1256/256311/11/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไฟล์
2563คำสั่ง1255/256311/11/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเขียนสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ไฟล์
2563คำสั่ง1254/256311/11/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการบรรยายพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ไฟล์
2563คำสั่ง1253/256311/11/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถขั้นต่ำด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกระดับชั้นไฟล์
2540พรบ.254021/09/2540พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ไฟล์
2563คำสั่ง1222/256329/10/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)ไฟล์
2563ข้อบังคับ256330/08/2563ข้อบังคับ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๓ไฟล์
2563คำสั่ง988/25638/09/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ไฟล์
2563ประกาศ25634/09/2563ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ประจำและอาจารย์สัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ไฟล์
2560ข้อบังคับ256022/04/2560ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ไฟล์
2563ประกาศ25635/08/2563ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จากคณาจารย์ประจำคณะ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยไฟล์
2563คำสั่ง8/25632/08/2563คำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ จากคณาจารย์ประจำคณะไฟล์
2563ข้อบังคับ25632/08/2563ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะ พ.ศ.๒๕๖๓ไฟล์
2562พรบ.256226/04/2562พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ไฟล์
2559ระเบียบ255917/08/2559ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ไฟล์
2559ระเบียบ255923/09/2559ระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ไฟล์
2558ประกาศ25587/10/2558ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ไฟล์
2558ประกาศ25587/10/2558ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ไฟล์
2559ประกาศ25599/06/2559ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ไฟล์
2564กฎกระทรวง256422/03/2564กฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๔
ไฟล์
2565กฎกระทรวง256531/03/2565กฎกระทรวง
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
ไฟล์
2565กฎกระทรวง256531/03/2565กฎกระทรวง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
ไฟล์
2565กฎกระทรวง256531/03/2565กฎกระทรวง
มาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
ไฟล์
2565กฎกระทรวง256531/03/2565กฎกระทรวง
กำหนดมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำอื่น
พ.ศ. 2565
ไฟล์
2565กฎกระทรวง256531/03/2565กฎกระทรวง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2565
ไฟล์
2558ประกาศกระทรวง255813/11/2558ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ไฟล์
2564ประกาศ ก.พ.อ.256405/07/2564ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ไฟล์
2564ประกาศ ก.พ.อ.25647/01/2564ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ไฟล์