ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชน
รวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ
ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน
Zoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing

คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย, คณะศาสนาและปรัชญา, คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
ในนามคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมโดยมี  พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

June 7, 2565
Post Views: 38 [ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙…
June 7, 2565
March 5, 2565
Post Views: 50 [ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙…
March 5, 2565
December 15, 2564
Post Views: 26 [ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…
December 15, 2564
September 10, 2564
Post Views: 73 [ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ] เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชนรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…
September 10, 2564