ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชน
รวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ
ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน
Zoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing

คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย, คณะศาสนาและปรัชญา, คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
ในนามคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมโดยมี  พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขอเสนอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มติที่ ๒๔๔/๒๕๖๔)

๓.๒ ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (กรณีขอขยายระยะเวลาสำเร็จการศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง แจ้งประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

๔.๒ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๔.๓ เรื่อง ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาสนับสนุนพื้นที่ห่างไกลในการมีข้อตกลงร่วมกันในการจัดการบริหารสถานศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ เรื่อง พิจารณาขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

๕.๑.๑ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศาสนาและปรัชญา

๔.๑.๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
๔.๑.๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
วิทยาเขตศรีล้านช้าง

๔.๑.๔ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

๔.๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตล้านนา

๔.๑.๖ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) วิทยาเขตอีสาน

๕.๒ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

๕.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

๕.๓ เรื่อง พิจารณาทั่วไป

๕.๕.๑ เรื่อง พิจารณา ร่าง ปฏิทินกําหนดนัดประชุมสภาวิชาการและปฏิทินกำหนดส่งเอกสารประกอบการประชุมสภาวิชาการ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

๕.๔ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

๕.๔.๑ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.๔.๒ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี รายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
และกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU) ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.๔.๓ เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๕.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติอาจารย์ประจำ
๕.๕.๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้อาจารย์ประจำ/อาจารย์สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลา
ทำการ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง การเข้าร่วมการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตามระบบ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
๖.๒ เรื่อง โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๖.๓ เรื่อง เสนอข้อหารือ เรื่อง กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๔
๖.๔ เรื่อง กำหนดนัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕