ข้อมูลอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง ปฏิบัติการสอนนอกเวลาทำการ

บรรพชิต

คฤหัสถ์

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปีคณะระดับภาค/ปีมติเรื่องสอนที่บรรพชิตคฤหัสถ์จำนวน ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/256328/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช4812ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/256328/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร178ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/256357/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย538ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/256357/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง1910ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/256357/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน437ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองบัณฑิตวิทยาลัย257ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย527ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย628ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตล้านนา235ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตล้านนา325ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช246ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นคามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด246ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด268ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยโทภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง134ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย325ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย415ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตล้านนา235ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช246ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด167ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา วิทยาเขตร้อยเอ็ด213ไฟล์
2564บัณฑิตวิทยาลัยเอกภาคการศึกษาที่ 2/256358/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง224ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองคณะสังคมศาสตร์347ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย033ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย235ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน178ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน145ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา347ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช2810ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด167ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง066ไฟล์
2564คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคฤดูร้อน/256359/2564อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร033ไฟล์
2563คณะศึกษาศาสตร์โทภาคการศึกษาที่ 2/2563205/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาเขตอีสาน325ไฟล์
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563229/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองคณะสังคมศาสตร์358ไฟล์
2563คณะมนุษยศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563235/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน3710ไฟล์
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563266/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองคณะสังคมศาสตร์011266-2563
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563267/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย167267-2563
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563268/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน51015268-2563
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563269/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน2810269-2563
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563270/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา3912270-2563
2563คณะสังคมศาสตร์ตรีภาคการศึกษาที่ 2/2563271/2563อนุมัติอาจารย์ประจำ/สัญญาจ้าง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด4711271-2563
รวม93183276