ปฏิทินกำหนดนัดประชุมสภาวิชาการและกำหนดส่งเอกสาร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

(อัพเดต) วันประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันประชุมจริงครั้งที่วันวันที่เดือนขึ้นแรมเดือน
ครั้งที่ ๑ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีมกราคม
ครั้งที่ ๒ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีกุมภาพันธ์
ครั้งที่ ๓ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีมีนาคม
ครั้งที่ ๔ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีเมษายน๑๑
ครั้งที่ ๕ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีพฤษภาคม๑๐
พุธมิถุนายน
พฤหัสบดีกรกฎาคม๑๔
พฤหัสบดีสิงหาคม๑๒
พฤหัสบดีกันยายน๑๐
๑๐พฤหัสบดีตุลาคม๑๑
๑๑พฤหัสบดี๑๑พฤศจิกายน๑๒
๑๒พฤหัสบดีธันวาคม
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ :
วันมาฆบูชา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์,
วันวิสาขบูชา วันที่ ๒๖ พฤษภาคม,
วันอัฐมีบูชา วันที่ ๓ มิถุนายน,
วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม,
วันเข้าพรรษา วันที่ ๒๕ กรกฎาคม,
วันปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒๑ ตุลาคม

กิจกรรมประจำปีของมหาวิทยาลัย
วันอุดมศึกษา วันที่ ๑๖ กันยายน
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ ๑ ตุลาคม

ปฏิทินกำหนดนัดประชุมสภาวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันประชุมจริงครั้งที่วันวันที่เดือนขึ้นแรมเดือน
ครั้งที่ ๑ ตามกำหนดการเดิมพุธมกราคม๑๔
เลื่อนการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดพฤหัสบดีกุมภาพันธ์๑๓
ครั้งที่ ๒ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีมีนาคม๑๒
ครั้งที่ ๓ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีเมษายน๑๐
ครั้งที่ ๔ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีพฤษภาคม
ครั้งที่ ๕ ตามกำหนดการเดิมพฤหัสบดีมิถุนายน๑๔
ครั้งที่ ๖ เลื่อนเป็น วันศุกร์ ที่ ๓ กรกฎาคมพฤหัสบดีกรกฎาคม๑๒
ครั้งที่ ๗ เลื่อนเป็น วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคมพฤหัสบดีสิงหาคม
ครั้งที่ ๘ เลื่อนเป็น วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายนพฤหัสบดีกันยายน๑๐
ครั้งที่ ๙ ตามกำหนดการเดิม๑๐พุธตุลาคม๑๑
ครั้งที่ ๑๐ ตามกำหนดการเดิม๑๑พฤหัสบดีพฤศจิกายน๑๒
ครั้งที่ ๑๑ ตามกำหนดการเดิม๑๒พฤหัสบดีธันวาคม

***วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีดังนี้ :
วันมาฆบูชา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์,
วันวิสาขบูชา วันที่ ๖ พฤษภาคม,
วันอัฐมีบูชา วันที่ ๖ พฤษภาคม,
วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๕ กรกฎาคม,
วันเข้าพรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม,
วันปวารณาออกพรรษา วันที่ ๒ ตุลาคม
หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม