ภาพบรรยากาศการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

[ ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ]

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐ เอกชน
รวมถึงสถานศึกษาทุกระดับ ต้องเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สภาวิชาการในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน เชิงนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ภายในการนำของพระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี และ พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร. เลขานุการสภาวิชาการ
ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะอนุกรรมการทุกท่าน เข้าประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน
Zoom Cloud Meetings เต็มรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสร้าง Social distancing

คณะผู้บริหารเเละคณาจารย์จากทั้งห้าคณะ ประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัย, คณะศาสนาและปรัชญา, คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ๗ วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings
ในนามคณะกรรมการสภาวิชาการ ได้ร่วมกันประชุมโดยมี  พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ