ติดต่อ

ส่วนงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B7.3) ชั้น 5 ห้อง 503

248 หมู่ 1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-444-6000 ต่อ 1139

E-Mail : academy.co@mbu.ac.th