คณะกรรมการสภาวิชาการ

รายนามคณะกรรมการสภาวิชาการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตอีสาน

วิทยาเขตล้านนา

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

วิทยาเขตร้อยเอ็ด

วิทยาเขตศรีล้านช้าง

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ

มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์


ผู้แทนคณาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์

ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์